Maha Shivratri 2020 India

Maha Shivratri 2020 India

Rudra abhishek puja on maha shivratri 2020. Yagya performe by Mahapandit Chandra Mani Mishra at Delhi, India. Yagya date: 21-Feb-2020